fetishfuns.net

Frivilligpolitik

Frivilligpolitik for Andelslandsbyen Nyvang

Andelslandsbyen Nyvangs formål er formidle andelsbevægelsens historie fra ca. 1870 – 1960, herunder landsbylivet og dets gamle håndværk i samme periode.

Formålet udmøntes i en visionsplan, vedtaget af bestyrelsen.

De frivilliges indsats er afgørende for, at Andelslandsbyen Nyvang kan opfylde målsætning og visionsplan. De frivilliges indsats betyder at flere opgaver kan løses, og Andelslandsbyen Nyvang kan tilbyde flere og bedre kulturoplevelser til gæsterne.

Frivilligpolitikken er gældende for alle frivillige der deltager i Andelslandsbyen Nyvangs arbejde.

Definition på frivillige

 • Enhver kan ansøge om at blive frivillig i Andelslandsbyen Nyvang
 • Den frivillige ønsker at hjælpe med og deltage i at opfylde Andelslandsbyen Nyvangs målsætning og visionsplan.
 • Den frivillige arbejder ulønnet.
 • Den frivillige organiseres i et eller flere af Andelslandsbyen Nyvangs laug.

Andelslandsbyen Nyvang forventer at frivillige

 • Støtter op om Andelslandsbyens virke og handler konstruktivt i forhold til Andelslandsbyen Nyvangs målsætning og visionsplan.
 • Medvirker til at give Andelslandsbyen Nyvangs gæster en god oplevelse.
 • Har forståelse for Andelslandsbyen Nyvangs mål om at formidle i en autentisk kulturhistorisk ramme.
 • Er loyale over for Andelslandsbyen Nyvangs ry og rygte.
 • Opfører sig respektfuldt og høfligt over for museets gæster, ansatte og andre frivillige.
 • Overholder indgåede aftaler og melder tilbage i tilfælde af afbud eller forhindringer.
 • Holder sig ajour med – og respekterer – bestyrelsesbeslutninger og nye administrative rutiner via Andelslandsbyens hjemmeside, frivilligmøder, laugsmøder og laugsformænd.

Alkohol

Der må ikke drikkes alkohol i åbningstiden.

Kørsel og parkering

De frivillige må ikke køre i moderne køretøjer på museumsområdet i åbningstiden. Parkeringspladsen ved billethuset skal benyttes. Den daglige ledelse kan udstede en særlig parkeringstilladelse til personer, der har det officielle blå handicapskilt, så de kan parkere andre steder. Der er en særlig ordning for frivillige, der kommer med heste.

Påklædning

De frivillige skal iklæde sig historisk tøj, når Andelslandsbyen Nyvang stiller det til rådighed. De frivillige er ansvarlige for at holde det udleverede tøj rent og helt, og aflevere det efter endt brug.

Børneattest

De frivillige skal give Andelslandsbyen Nyvang tilladelse til at indhente en børneattest, jf. folkeoplysningsloven af 1. jan. 2010.

Tavshedspligt

Oplysninger om Andelslandsbyen Nyvang, der kommer den frivillige til kendskab under udførelse af frivilligindsatsen, kan være forbundet med tavshedspligt. Denne tavshedspligt ophører ikke ved samarbejdets ophør.

Frivilliges forventninger til Andelslandsbyen Nyvang

 • De frivillige har mulighed for selv at bestemme hvad de vil arbejde med inden for de udstukne opgaver.
 • De frivilliges hjælp og deltagelse påskønnes af Andelslandsbyen Nyvang.
 • De frivillige tilbydes sociale netværk, fællesskab og gode oplevelser
 • Der afholdes to årlige frivilligmøder med orientering, mad og hyggeligt samvær

Bespisning

Når de frivillige er på vagt/arbejde byder Andelslandsbyen på en frokost med 1 vand/kaffe/te. Det skal bestilles på særlige sedler og afleveres ved bagdøren/postkasse i Madam Blå inden kl. 10 samme dag. Sedlerne udleveres i sekretariatet.

Kørepenge

Når de frivillige er på vagt/arbejde kan de få kørepenge. Dog ikke for de første 24 km. For de øvrige km udbetales et beløb pt. svarende til den skattefri befordringsgodtgørelses lave takst. Bestyrelsen fastsætter taksten årligt. Køresedler fås og afleveres i sekretariatet. Sedlerne skal afleveres hver måned. Husk din laugsformand skal attestere køresedlen. Der er en særlig ordning for frivillige, der kommer med heste.

Forsikring

De frivillige er omfattet af Andelslandsbyen Nyvangs lovpligtige arbejdsgiverforsikring.

Efteruddannelse

De frivillige tilbydes løbende mulighed for at deltage i kurser, omvisninger mm. De fleste kurser afholdes i Andelslandsbyen. Andelslandsbyen Nyvang afholder evt. udgifter.

Medlemskab

Som frivillig opfordres man til at være medlem af Andelslandsbyen Nyvang.

Laug

Alle frivillige ved Andelslandsbyen Nyvang organiseres i laug efter den type opgaver en frivillig udfører. Optagelse af medlemmer i et laug er afhængig af tilgangen af opgaver og evt. særlig viden og kunnen, som er nødvendig for at udføre opgaverne. Optagelse afgøres af lauget i samarbejde med Andelslandsbyen Nyvangs daglige ledelse.

Laugene skal støtte op om Andelslandsbyen Nyvangs virke og handle konstruktivt i forhold til museets målsætning og visionsplan.

Alle indkøb skal forhåndsgodkendes af Andelslandsbyen Nyvangs daglige ledelse.

Laugsformand

Alle laug har en formand. Laugsformanden vælges af medlemmerne og godkendes af Andelslandsbyen Nyvangs daglig ledelse. Laugsformanden er oftest en frivillig, men kan også være en ansat.

Laugsformanden refererer til Andelslandsbyen Nyvangs daglige ledelse.

 

Laugsformandens ansvar er:

 • Kommunikation mellem frivillige og Andelslandsbyen Nyvang.
 • At orientere Andelslandsbyen Nyvang, hvis et laugsmedlem ikke overholder regler og aftaler.
 • At vagtplaner udfyldes.
 • At nye frivillige registreres i Andelslandsbyen Nyvangs database og udfylder frivilligaftale og tilladelse til at indhente børneattest.
 • At frivillige, der ikke længere er aktive, slettes i Andelslandsbyen Nyvangs database.
 • At indkøb kun sker efter aftale med Andelslandsbyen Nyvangs daglige ledelse.
 • At underskrive fakturaer for udgifter, som lauget står for, og køresedler.
 • At indkalde til laugsmøder og booke lokaler og mad med sekretariatet og Madam Blå.
 • Har medansvar for at laugets fokus er på museets målsætninger.
 • Har medansvar for at det sociale samvær og god tone mellem laugets medlemmer.
 • I samarbejde med Andelandsbyen Nyvangs ansatte at tilbyde de frivillige uddannelse og viden.

 

Laugsformanden kan bortvise et laugsmedlem efter aftale med Andelslandsbyen Nyvangs daglige ledelse.

Laugsformanden kan afskediges af Andelslandsbyen Nyvangs daglige ledelse.

Laugsmøder

Andelslandsbyen inviterer til to årlige laugsformandsmøder hvor der informeres om Andelslandsbyen Nyvangs udvikling, og implementeringen af nye tiltag i laugets arbejde drøftes.

Lauget kan selv årligt holde 4 laugsmøder, hvor Andelslandsbyen Nyvang udbetaler kørepenge til deltagerne og er vært ved bespisning. Der afholdes endvidere et årligt møde i hvert laug med den daglige ledelse.

Derudover kan lauget vælge at afholde det antal møder, de ønsker.

Aftaler

Frivilligaftale

Alle frivillige udfylder et skema med følgende:

 • Kontaktoplysninger
 • Oplysning om uddannelse mm
 • Laug, hvor vedkommende ønskes optaget
 • Bekræftelse på at vedkommende har læst og accepteret Andelslandsbyens frivilligpolitik samt inden start giver tilladelse til at Andelslandsbyen indhenter børneattest.
 • Andelslandsbyen Nyvangs daglige ledelse godkender at vedkommende er optaget som frivillig, og den relevante laugsformand godkender at vedkommende optages i lauget.

Samarbejdsaftale med foreninger

Andelslandsbyen Nyvang kan indgå i samarbejde med eksterne foreninger om udførelse af opgaver i Andelslandsbyen. Der udarbejdes særskilt skriftlig aftale med henblik på at afstemme begge parters forventning til samarbejdet.

Ophør af samarbejde

Hvis en frivillig gentagne gange overtræder Andelslandsbyen Nyvangs frivilligpolitik, kan Andelslandsbyen Nyvangs daglige ledelse vælge at stoppe samarbejdet.

Hvis en frivillig ønsker at stoppe, meddeles dette til laugsformanden eller Andelslandsbyen Nyvangs daglige ledelse.

Fra begge sider kan samarbejdet stoppes uden varsel.

 

 

Endelig vedtaget på bestyrelsesmødet den 16. juni 2014.

Comments are closed.

fetishfuns.net
fetishfuns.net